Ombygning af Mønsted dambrug til økologisk dambrug med tilskud fra Fiskeristyrelsen og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond under EU

Genslyngningen af Mønsted å uden om Mønsted Dambrug med det nye vandindtag.

I 2023 gennemførte Løjstrup dambrug i samarbejde med Viborg Kommune et naturgenopretnings-projekt , hvor spærringen i Mønsted å blev fjernet. Nu er der fri passage for fisk i vandløbet, og dambruget har etableret et helt nyt vandindtag med automatisk stemmeværk, som reguleres af en flow-måler, der konstant måler vandføringen til dambruget.

Efter naturgenopretnings-projektet var afsluttet, iværksatte Løjstrup Dambrug A/S ombygningen af Mønsted Dambrug, som er en meget vigtig del af værdikæden for havopdræt af regnbueørred.

 

Ombygningen er omfattende og forventes afsluttet i foråret 2024.

 

 

 

Projektet vil styrke Løjstrups dambrugs evne til at opdrætte ørred-æg, yngel, sættefisk og store ørreder på en miljøeffektiv måde. Projektet skulle have være helt afsluttet den 31.12.2023, men den rekord store mængde nedbør i 2023, som blev efterfulgt af hård frost og kraftigt snefald i slutningen af året, har sammen forsinket projektet, som nu forventes at være afsluttet i foråret 2024.

 

Projektet på Mønsted Dambrug består af investeringer i nye betonkanaler med nye recirkuleringsteknologier i kombination med flere forskellige vandrensningsfaciliteter, herunder biofiltre, plantelaguner og træflis-filtre.

Når projektet er færdigbygget forventer vi  kunne øge produktionen og styrke vores forsyningssikkerhed og samtidigt vise hvordan moderne landbaserede opdrætsanlæg er integreret i værdikæden med marint fiskeopdræt. Tilsammen kan det demonstrere, at akvakultur i Danmark kan udvikles og være konkurrencedygtigt og at vi kan øge forsyningen af gode opdrættede ørreder med respekt og hensyn til natur og miljøinteresser.

Projektet gennemføres med tilskud fra Fiskeristyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet og EU.

Infotavlen ved Mønsted Dambrug skilter nu med, at ombygningen gennemføres med tilskud fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.