Udslip af regnbueørreder

Udslip af regnbueørreder medfører økonomisk tab, som havbrugene gør alt for at forhindre, men der kan forekomme uheld, menneskelig fejl eller andre ekstraordinære omstændigheder. Musholm har en handleplan for udslip, som indebærer, at vi inspicerer og begrænser skaderne mest muligt og underretter de relevante myndigheder og lokale interesseorganisationer.

Der har været bekymring blandt sportsfiskerforeninger om, hvorvidt undslupne regnbueørreder kan gøre skade på bestanden af vilde havørreder, når de forsøger at etablere gydegruber i åer og vandløb. Derfor iværksatte Musholm i 2004 i samarbejde med Dansk Akvakultur, flere lokale sportsfiskerforeninger, Halleby Å Sammenslutningen, Vestsjællands Amt og Danmarks Fiskeriundersøgelser en undersøgelse, der skulle kortlægge, hvilke konsekvenser undslupne regnbueørreder har på havørredernes gydeområder.

Undersøgelserne er beskrevet i rapporten ”Opgang af undslupne regnbueørreder (Oncorhynchus Mykiss) i udvalgte sjællandske vandløb i 2005” af Limno Consult ved biolog Peter W. Henriksen (rapporten kan hentes på linket her).

Rapporten konkluderede, at de undslupne regnbueørreder ikke udgør nogen væsentlig påvirkning af havørrederne, fordi regnbueørrederne trækker længere op i vandløbenes forgreninger, hvor der ikke er bestande af havørreder, og fordi i de tilfælde, hvor der er overlap af arterne, er regnbueørredernes gydegravninger mindre end havørredernes og placeret ude i kanten af vandløbene, hvor havørrederne ikke graver.

Regnbueørreder har været opdrættet i Danmark i mere end 100 år. Udover de utilsigtede udslip fra dambrug og havbrug har bl.a. sportsfiskerforeninger selv tidligere foretaget udsætning af regnbueørreder i vandløb og på kysten. Alligevel har regnbueørreden ingen steder i Danmark etableret kendte vilde reproducerende bestande. Naturstyrelsen betegner ikke regnbueørreden som en invasiv art.

Sammenfattende er der således intet der tyder på, at undslupne regnbueørreder skader de lokale bestande af vilde havørreder. Udslip skal naturligvis begrænses, og Musholm arbejder aktivt på at forbedre havbrugsanlæggene, så udslip så vidt muligt helt kan undgås.