Salgs og leveringsbetingelser

1. Gyldighed

1.1 Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmaterialet, ordrer m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Musholm A/S skriftligt har accepteret disse.

1.2 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers handelsvilkår er det Musholm A/S’ salgs- og leveringsbetingelser, som er gældende.

2. Tilbud og accept

2.1 Aftaler mellem køber og Musholm A/S anses først for indgået, når aftalen skriftligt er bekræftet af Musholm A/S, eksempelvis ved ordrebekræftelse.

2.2 Ved uoverensstemmelse mellem ordrebekræftelse og tidligere fremsendt materiale er ordrebekræftelsen, herunder nærværende salgs- og leveringsbetingelser, gældende.

2.3 Afgivne tilbud er med forbehold for mellemsalg. Accepterer køber rettidigt, hvor Musholm A/S har videresolgt til tredjemand, skal Musholm A/S uden ugrundet ophold informere køber herom. Musholm A/S anses herefter ikke for bundet af købers accept.

2.4 Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Musholm A/S’ skriftlige godkendelse.

3. Betaling

3.1 Betaling for det købte skal ske til Musholm A/S’ konto hos Spar Nord Bank A/S, (Kontronr. 9040-4575196964, IBAN DK7490404575196964, gyldig for alle valutaer) medmindre andet er skriftligt aftalt.

3.2 Såfremt betaling ikke finder sted rettidigt, tilskrives morarenter fra forfaldsdato af det til enhver tid skyldige beløb inkl. tidligere tilskrevne renter, omkostninger m.v. med 1,5 % pr. påbegyndt måned, idet renten månedligt tilskrives restgælden inkl. renter.

3.3 Musholm A/S forbeholder sig ret til at opkræve kr. 200 i rykkergebyr per rykkerskrivelse.

3.4 Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber forpligtet til at betale rettidigt, som om leveringen var sket til aftalt tid.

3.5 Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger eller foretage modregninger for påståede fordringer, der ikke skriftligt er anerkendt af Musholm A/S.

3.6 Modregner køber i strid med pkt. 3.5., bortfalder samtlige købers misligholdelses-beføjelser i henhold til den indgåede aftale.

3.7 Overholder køber ikke de aftalte betalingsbetingelser for en eller flere leverancer, eller misligholder køber på anden måde købsaftalen, herunder standser sine betalinger, har Musholm A/S udover sine øvrige misligholdelsesbeføjelser ret til øjeblikkeligt at standse yderligere leverancer, og Musholm A/S’ fulde tilgodehavende forfalder straks til betaling.

4. Ejendomsforbehold

4.1 Musholm A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, indtil købesummen er modtaget af Musholm A/S.

4.2 For tyske købere
Samtlige varer leveret – også fremtidigt – forbliver Musholm A/S’ ejendom, indtil køber har erlagt fuld og endelig betaling af samtlige mellemværender i forretningsforbindelsen mellem Musholm A/S og køber.

5. Priser

5.1 Musholm A/S forbeholder sig ret til at fakturere køber for den bestilte mængde +/- 10 % afhængig af den leverede mængde, jf. pkt. 8.

5.2 Alle priser er eksklusive moms og anden afgift.

5.3 Såfremt der i tiden mellem ordrebekræftelsen og levering sker stigninger i råvarepris, overenskomstbestemt arbejdsløn, arbejdsgiverafgifter af enhver art, vareskatter, toldsatser, import- og eksportafgifter, vekselkurs eller andre forhold uden for Musholm A/S’ kontrol, forbeholder Musholm A/S sig ret til at forhøje prisen tilsvarende.

6. Angivelser og oplysninger

6.1 Produktinformationer afgives på basis af senest modtagne oplysninger fra Musholm A/S’ leverandører.

7. Emballage

7.1 Forsendelse sker i standardemballage.

7.2 Specialemballage er for købers regning, medmindre det fremgår af Musholm A/S’ ordrebekræftelse at den er inkluderet prisen.

8. Levering

8.1 Musholm A/S leverer til gældende INCO-Terms medmindre andet er
skriftligt aftalt.

8.2 Musholm A/S forbeholder sig ret til at levere +/- 10 % af den bestilte mængde.

8.3 Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af Musholm A/S.

9. Forsinkelse

9.1 Såfremt Musholm A/S ikke leverer i overensstemmelse med det til køber aftalte leveringstidspunkt eller rimelig tid herefter og uden, at der foreligger en force majeure-situation, jf. pkt. 13, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Musholm A/S at kræve levering og fastsætte en endelig frist på minimum 5 arbejdsdage regnet fra det tidspunkt, hvor køber gør denne ret gældende. Såfremt levering ikke sker inden for den af køber fastsatte frist, er køber berettiget til at hæve aftalen, såfremt levering ikke finder sted inden yderligere 5 arbejdsdage efter, at påkrav herom er fastsat.

9.2 Udover førnævnte aftalte hævebeføjelser kan køber ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse gældende over for Musholm A/S og kan derfor ikke rejse krav om erstatning af nogen art. Køber har således ej heller mulighed for at hæve tidligere eller efterfølgende salgsaftaler i tilfælde af forsinkelse på en delleverance.

9.3 Musholm A/S skal uden ugrundet ophold meddele køber om ændringer i leveringstiderne.

10. Specifikt indkøbte råvarer

10.1 Ophører et samarbejde med køber er køber pligtig til at aftage alle specifikt indkøbte råvarer til kostpris med tillæg af administrationsgebyr og forsendelsesomkostninger.

11. Varer fremstillet efter købers specifikationer

11.1 Ved ordrer på varer, der er fremstillet i henhold til købers specifikationer, forbeholder Musholm A/S sig ret til at levere og fakturere den bestilte mængde +/- 10 %.

12. Mangler og reklamation

12.1 Ved levering er køber forpligtet til straks at foretage en undersøgelse af det leverede i henhold til ordentlig forretningsskik og uden ugrundet ophold give Musholm A/S skriftlig besked om synlige fejl og mangler.

12.2 Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget mangler, og køber ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.

12.3 I tilfælde af fejl og mangler, som er opstået under transport, og som umiddelbart konstateres ved leveringen, er køber forpligtet til at underrette den pågældende transportør samt at sikre sig at chaufføren på fragtstedet noterer og kvitterer for de synlige fejl og mangler.

12.4 Såfremt en reklamation fremsendes for sent, jf. pkt. 12.2, men Musholm A/S alligevel indleder sig i realitetsdrøftelser med køber i anledning af den fremsatte reklamation, giver Musholm A/S ikke dermed samtidig afkald på senere at gøre gældende, at den pågældende reklamation er fremsat for sent.

12.5 Køber er forpligtet til at opbevare og drage omsorg for den mangelfulde leverance på bedst mulig vis og give Musholm A/S mulighed for at besigtige den.

12.6 Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende over for Musholm A/S, er Musholm A/S efter eget valg berettiget til og forpligtet til enten at foretage omlevering, afhjælpe manglen eller acceptere at give et forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum. Køber er herved fuld og endelig fyldestgjort for ethvert krav som følge af manglen.

13. Musholm A/S’ ansvar – Force majeure

13.1 Musholm A/S hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af omstændigheder, der ligger uden for Musholm A/S’ direkte kontrol (f.eks. men ikke begrænset hertil strejke, arbejdsnedlæggelse, blokade, lockout, forsinket eller mangelfuldt eller væsentligt fordyrede leverancer fra Musholm A/S’ leverandører, forhindret tilførsel/levering af råstoffer, hjælpestoffer eller nogen anden leverance af tilfredsstillende kvalitet, brand, naturforhold, mangel på transportmiddel eller transportuheld, restriktioner vedrørende import/eksport samt driftsforstyrrelser eller standsning i øvrigt og lignende), som er egnet til at forsinke eller hindre fremstilling eller levering af det købte eller som gør opfyldelsen væsentlig mere byrdefuld for Musholm A/S end forventet.

13.2 Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt på grund af force majeure som nævnt i pkt. 13.1. suspenderes leveringsforpligtelsen i det tidsrum forhindringen varer, og den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig, hvorfor køber er uberettiget til at hæve købet, så længe der foreligger en sådan begivenhed.

13.3 Såfremt force majeure-situationen varer eller af Musholm A/S påregnes at vare udover 30 arbejdsdage, er såvel Musholm A/S som køber berettiget til at hæve den indgåede aftale, uden at dette anses for misligholdelse. Køber kan derfor ikke kræve nogen form for erstatning fra Musholm A/S i en sådan situation.

13.4 Det påhviler Musholm A/S uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder under punkt 13.1.

14. Returvarer

14.1 Solgte varer modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og kun hvis fremsendt til Musholm A/S i original ubrudt emballage for købers regning og risiko.

15. Produktansvar

15.1 Produktansvar er underlagt de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

15.2 Musholm A/S bærer ikke ansvaret for købers eventuelle fejlagtige opbevaring af produktet, købers eventuelle urigtige eller mangelfulde forskriftsmæssige behandling af produktet, eller følger af købers benyttelse af produktet i et forsøg eller anden sammenhæng.

15.3 Musholm A/S er ikke ansvarlig for skader på produkter, der fremstilles af køber eller på produkter, hvori Musholm A/Ss varer indgår.

15.4 I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er Musholm A/S ikke ansvarlig for hjemtagelses- og bortskaffelsesomkostninger, driftstab, avancetab og andet indirekte tab.

15.5 Musholm A/S er heller ikke ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre, som indtræder mens det solgte er i købers besiddelse.

15.6 Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Musholm A/S, såfremt køber bliver bekendt med, at der er indtrådt eller tredjemand påstår, at der er opstået en skade forårsaget af det købte, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade.

15.7 Afgivelse af førnævnte meddelelse til Musholm A/S fritager ikke køber for at foretage de til skadens afværgelse eller begrænsning nødvendige foranstaltninger.

16. Anti-bestikkelse og anti-korruption

16.1 Musholm A/S og køber, deres respektive bestyrelse, direktion, ansatte, agenter, leverandører og øvrige repræsentanter, skal i forbindelse med udøvelsen af deres hverv ikke foretage handlinger eller undladelser, som er i strid med gældende anti-bestikkelses eller anti-korruptions love og regler.

16.2 Hverken Musholm A/S eller køber har, efter deres bedste overbevisning, tilbudt eller anmodet om bestikkelse, gaver eller øvrige uberettigede fordele, eller accepteret tilbud om bestikkelse, gaver eller øvrige uberettigede fordele fra den andens bestyrelse, direktion, ansatte, agenter eller repræsentanter, i strid med gældende anti-bestikkelses eller anti-korruptions love og regler.

16.3 Både Musholm A/S og køber forpligter sig til, uden unødigt ophold, skriftligt at informere hinanden, såfremt de bliver opmærksomme på, at de ikke har overholdt gældende anti-bestikkelses eller anti-korruptions love og regler for så vidt angår enhver aftale underlagt disse salgs- og leveringsbetingelser.

17. Sanktioner

17.1 Køber forpligter sig hermed til, garanterer og indestår til enhver tid overfor Musholm A/S for, at:
a) køber overholder alle gældende handelssanktioner, så længe aftaleforholdet med Musholm A/S består, herunder så længe enhver individuel salgsaftale med Musholm A/S består;
b) hverken køber eller dennes – direkte og indirekte – ejere, bestyrelses- eller direktionsmedlemmer, handelspartnere eller slutbrugere af produkter leveret helt eller delvist som del af en aftale med Musholm A/S er opført på nogen liste over sanktionerede enheder eller personer således som vedtaget af de kompetente myndigheder eller organer i Danmark, FN (de Forenede Nationer), USA, Storbritannien, EU eller Japan; og
c) køber yder ikke støtte til og er ikke på anden måde involveret i, tilknyttet eller kontrolleret af nogen sanktionerede enheder eller personer.

17.2 I tilfælde af at nogen forpligtelse, garanti eller indeståelse indeholdt i punkt

17.1 overtrædes eller på noget tidspunkt viser sig at være ukorrekt, herunder at køber handler eller har handlet i modstrid med nogen garanti eller indeståelse omfattet af bestemmelsen, er Musholm A/S berettiget til helt eller delvist, at bringe enhver aftale indgået med køber, herunder enhver individuel salgsaftale, til ophør med øjeblikkelig virkning.

18. Overdragelse

18.1 Musholm A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter til tredjemand.

19. Værneting

19.1 Enhver tvist skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København som aftalt værneting.

19.2 Enhver tvist som udspringer af nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres efter dansk ret, herunder indbefattet reglerne i den internationale købelov, United Nations’ Convention on Contracts for International Sale of Goods (CISG). Førnævnte lovvalg omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler.

19.3 Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst af tredjemand mod Musholm A/S vedrørende produktansvar.