Almindelige indkøbsbetingelser

1. Anvendelse

1.1 Ethvert tilbud, køb og enhver levering til Musholm A/S (“Musholm”), herunder også serviceydelser, sker i henhold til nedenstående almindelige indkøbsbetingelser, som skal anses for at være en integreret del af aftalen mellem Sælger og Musholm.

1.2 Sælgers eventuelle egne salgs- og leveringsbetingelser finder alene anvendelse i det omfang, Musholm udtrykkeligt og skriftligt har accepteret, at sådanne salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i hvilket tilfælde nedenstående indkøbsbetingelser under alle omstændigheder skal have forrang frem for Sælgers betingelser.

2. Indgåelse af aftale

2.1 Alene Musholms skriftlige ordrer er gyldige. Når aftale er indgået, fremsender Musholm ordrebekræftelse til Sælger. Herefter fremsender Sælger faktura. Protesterer Sælger ikke skriftligt overfor indholdet af ordrebekræftelsen senest 3 dage fra modtagelsen, er Musholm berettiget til at anse ordren for accepteret af Sælger.

3. Afbestilling

3.1 Indtil 3 uger før leveringstidspunktet, er Musholm berettiget til at afbestille ordrer. For levering af fersk fisk gælder dog, at Musholm er berettiget til at afbestille ordrer indtil 48 timer før levering og for frossen fisk indtil 72 timer før levering.

3.2 I tilfælde af Musholms afbestilling af ordrer i overensstemmelse med punkt 3.1 kan Sælger ikke fremsætte krav om erstatning eller anden kompensation.

4. Salgsgenstanden

4.1 Salgsgenstanden er de produkter, som fremgår af Musholms ordrebekræftelse, medmindre andet udtrykkeligt måtte være aftalt. Såfremt Sælger vil levere andre produkter til Musholm end dem, der er beskrevet i købsordren, herunder i forhold til vægt, størrelsesfordeling, kvalitet eller andet, skal sælger skriftligt informere Musholm herom og bede om Musholms skriftlige bekræftelse af ændringerne inden ordren afsendes. Hvis Musholms skriftlige bekræftelse ikke opnås inden ordren afsendes, har Musholm ret til at afvise leveringen af produkterne og Sælger kan ikke fremsætte krav om erstatning eller anden kompensation i den forbindelse.

4.2 Når bindende aftale er indgået, skal Sælger sørge for at mærke produkterne som Musholms ejendom og holde produkterne adskilt fra Sælgers øvrige varelager.

5. Pakning og mærkning

5.1 Sælger skal sikre, at alle produkter er leveret i passende emballage. Alle produkter skal være pakket i overensstemmelse med de specifikationer, der måtte være anført i Musholms ordrebekræftelse. Såfremt en særlig indpakning er påkrævet, er denne inkluderet i produkternes pris. Hver leverance skal være vedlagt en følgeseddel og en faktura, der henviser til købsordrenummer og angiver de leverede produkters varenumre, produktbeskrivelser og mængder.

6. Betaling

6.1 Købesummen forfalder til betaling 30 dage efter levering, medmindre anden forfaldstid udtrykkeligt måtte være aftalt. Musholm er berettiget til i købesummen at foretage modregning med eventulle krav Musholm måtte have imod Sælger. Alle priser er i danske kroner eksklusiv moms og inklusiv alle øvrige afgifter, noteret pr. enhed eller pr. kg, medmindre andet er skriftligt aftalt.

7. Kommissionssalg

7.1 Produkter sælges i kommission, såfremt dette er aftalt og fremgår af Musholms ordrebekræftelse. Betaling til Sælger udgør ved kommissionssalg Musholms netto-salgspris med fradrag af aftalt salgsprovision til Musholm. Ved kommissionssalg forfalder Musholms betaling til Sælger 30 dage efter, at køberen har indbetalt købesummen til Musholm.

8. Levering og risikoovergang

8.1 Levering finder sted som konkret anvist af Musholm. Leveringstid anført i Musholm’s ordrebekræftelse er bindende, med mindre andet aftales. Risikoen for produkterne overgår til Musholm ved levering. Såfremt der ikke konkret er aftalt andet, sker levering dog DDP (INCO-TERMS 2020) ved det anviste leveringssted.

9. Forsinkelse

9.1 Enhver forsinkelse fra Sælgers side betragtes som væsentlig misligholdelse. I tilfælde af forsinkelse kan Musholm frit vælge enten at ophæve købet eller at fastholde købet og kræve en godtgørelse i form af en bod svarende til 15 % af varens værdi per påbegyndt uge, dog maksimalt 100 %, af prisen for den forsinkede leverance. Uanset om Musholm vælger at ophæve eller at fastholde købet og kræve en bod, er Musholm tillige berettiget til at kræve erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

10. Mangler

10.1 I 2 år fra leveringsdatoen garanterer Sælger, at leverancen er fri for mangler af enhver art, herunder fri for parasitter. Ved levering af fiskeprodukter garanterer Sælger endvidere, at varerne mindst har 80 % af den totale holdbarhedsperiode tilbage på tidspunktet for varernes levering. I tilfælde af mangler konstateret inden for 2-års perioden kan Musholm påberåbe sig dansk rets almindelige misligholdelsesbeføjelser.

10.2 Lider de leverede produkter af mangler, skal Musholm foretage skriftlig reklamation overfor Sælger inden for rimelig tid fra det tidspunkt hvor Musholm fik eller burde have fået kendskab til manglen. Reklamation inden for 3 måneder efter Musholm fik eller burde have fået kendskab til manglen anses altid som rettidig.

11. Produktansvar og skadesløsholdelse

11.1 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

11.2 Sælger skal holde Musholm skadesløs i den udstrækning, Musholm pålægges ansvar over for tredjemand for skade, tab eller erstatning som følge af produktansvar.

11.3 Sælger skal til enhver tid have en gyldig produktansvarsforsikring med tilstrækkelig dækning. Musholm kan forlange at få fremvist policen og forsikringsbetingelserne samt kvittering for seneste præmiebetaling.

11.4 Såfremt tredjemand anlægger sag mod Musholm for krav omfattet af pkt. 11.2 er Sælger på Musholms forlangende forpligtet til at lade sig indstævne ved den domstol, der behandler kravet mod Musholm uanset værnetingsklausulen i pkt. 13.2. Det indbyrdes forhold mellem Musholm og Sælger skal dog også i dette tilfælde afgøres efter dansk ret, herunder disse salgs- og leveringsbetingelser.

12. Anti-bestikkelse og anti-korruption

12.1 Musholm og Sælger, deres respektive bestyrelse, direktion, ansatte, agenter, leverandører og øvrige repræsentanter, skal i forbindelse med udøvelsen af deres hverv ikke foretage handlinger eller undladelser, som er i strid med gældende anti-bestikkelses eller anti-korruptions love og regler.

12.2 Hverken Musholm eller Sælger har, efter deres bedste overbevisning, tilbudt eller anmodet om bestikkelse, gaver eller øvrige uberettigede fordele, eller accepteret tilbud om bestikkelse, gaver eller øvrige uberettigede fordele fra den andens bestyrelse, direktion, ansatte, agenter eller repræsentanter, i strid med gældende anti-bestikkelses eller anti-korruptions love og regler.

12.3 Både Musholm og Sælger forpligter sig til, uden unødigt ophold, skriftligt at informere hinanden, såfremt de bliver opmærksomme på, at de ikke har overholdt gældende anti-bestikkelses eller anti-korruptions love og regler for så vidt angår enhver aftale underlagt disse salgs- og leveringsbetingelser.

13. Sanktioner

13.1 Sælger forpligter sig hermed til, garanterer og indestår til enhver tid overfor Musholm for, at:
a) Sælger overholder alle gældende handelssanktioner, så længe aftaleforholdet med Musholm består, herunder så længe enhver individuel købsaftale med Musholm A/S består;
b) hverken Sælger eller dennes – direkte og indirekte – ejere, bestyrelses- eller direktionsmedlemmer, handelspartnere eller slutbrugere af produkter leveret helt eller delvist som del af en aftale med Musholm er opført på nogen liste over sanktionerede enheder eller personer således som vedtaget af de kompetente myndigheder eller organer i Danmark, FN (de Forenede Nationer), USA, Storbritannien, EU eller Japan; og
c) Sælger yder ikke støtte til og er ikke på anden måde involveret i, tilknyttet eller kontrolleret af nogen sanktionerede enheder eller personer.

13.2 I tilfælde af at nogen forpligtelse, garanti eller indeståelse indeholdt i punkt 13.1 overtrædes eller på noget tidspunkt viser sig at være ukorrekt, herunder at Sælger handler eller har handlet i modstrid med nogen garanti eller indeståelse omfattet af bestemmelsen, er Musholm berettiget til helt eller delvist, at bringe enhver aftale indgået med køber, herunder enhver individuel salgsaftale, til ophør med øjeblikkelig virkning.

14. Force majeure og øvrige betingelser

14.1 I tilfælde af force majeure eller andre tilstande, som parterne ikke har indflydelse på, er Sælger berettiget til at stille opfyldelsen af ordren i bero og Musholm er berettiget til at tilbageholde købesummen og afvise levering, så længe de pågældende omstændigheder helt eller delvist begrænser muligheder for levering, modtagelse eller betaling set i forhold til tidspunktet for ordrens indgåelse, eller at annullere ordren helt eller delvist.

14.2 Force majeure foreligger, hvis parterne forhindres i at opfylde aftalen som følge af krig, borgerkrig, oprør, terror, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder, men ikke begrænset til, jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe og vulkanudbrud, epidemier, pandemier eller andre sygdoms-udbrud eller lignende, som ikke burde være forudset af parterne på tidspunktet for aftalens indgåelse.

15. Lovvalg og værneting

15.1 Aftalen mellem Sælger og Musholm, herunder fortolkning og udfyldning af disse salgs- og leveringsbetingelser, og enhver tvist som måtte opstå mellem Musholm og Sælger i anledning af salget eller vedrørende salgsgenstanden, er underlagt dansk ret.

15.2 Enhver tvist mellem Sælger og Musholm skal afgøres ved de danske domstole, og sagen skal i første instans anlægges ved Musholms hjemting, idet parterne dog skal begære sagen henvist til Sø- og Handelsretten i København, hvis omstændighederne tilsiger, at sagen kan behandles for Sø- og Handelsretten.