Art og livscyklus

Ørreden tilhører Stillehavets laksefamilie – Oncorhynchus arterne. Førhen blev den kaldt lakseørred. I England kaldes den stadig Salmon Trout. Tidligere troede mange fejlagtigt, at ørreden tilhørte den atlantiske laksefamilie Salmo, som primært lever i hav og vandløb i Nordeuropa og Grønland. I Danmark kender vi især den atlantiske laks, Salmo Salar, fra Østersøen, og derfor kalder vi den for Østersølaks. I den europæiske laksefamilie finder vi også Salmo Trutta, der på dansk kaldes havørred eller bækørred afhængigt af, hvor den fanges. I Danmark opdrættes havørrederne kun med henblik på udsætning i havet og i vandløb til glæde for lystfiskerne. Der udsættes årligt flere hundredetusind opdrættede havørreder til lystfiskeri. Ørreden lever, som alle andre laksearter, både i ferskvand og i saltvand. I den nordamerikanske natur gyder den voksne fisk sine æg på grusbanker i ferskvand, og æggene udklækkes i løbet af nogle uger. Ynglen vokser op i vandløbet, hvor den i starten lever af dyreplankton, vandlopper o. lign.

Senere spiser fisken større insektlarver, krebsdyr og mindre fisk. Når fisken er mellem 1-2 år, gennemgår den en række fysiologiske, morfologiske og adfærdsmæssige forandringer. Forandringerne kaldes smoltifikation og er hormonelt styret. Fisken bliver slankere, skinnende og mere farvestrålende. Som smolt bliver fisken i stand til at udskille salt, som optages sammen med havvand, og den trækker ned ad vandløbet og ud i havet. Under dens ophold i havet lever ørreden af sild, rejer og tobis. Når fisken er kønsmoden efter 1-4 år i havet, holder den op med at spise og søger i stedet tilbage til vandløbene for at parre sig. Samtidig skifter fiskene udseende. De får en smuk rød stribe langs siden, og skællene bliver mere robuste og slimede. Hannen bliver meget brunlig i farven og udvikler en kæbekrog. Hos mange arter af laks dør samtlige fisk efter gydningen. Ørreden er én af de få arter af laksefisk, der er i stand til at overleve gydningen. Efter gydningen svømmer fiskene tilbage mod havet, men de er afkræftede og en del dør, inden de når det salte vand.