IHN-virus konstateret på Musholm Øst

Fødevarestyrelsen har i dag den 12.05.22 telefonisk oplyst Musholm, at der er konstateret IHN på fisk på havbruget Musholm Øst. På kort sigt ændrer det ikke ved den videre havbrugsproduktion, som vil fortsætte, men med øget fokus på at inddæmme IHN-virus. Det gør vi konkret ved at samarbejde med myndighederne og Dansk Akvakultur om en handlingsplan for håndtering af fisken. Det er vigtigt at understrege, at IHN ikke er problematisk for forbrugerne i forhold kvalitet og fødevaresikkerhed. Musholms produkter vil fortsat have samme gode kvalitet og overholde alle gældende regler og kriterier for god fødevareproduktion. Vi vil bestræbe os på at præsentere handlingsplan snarest. IHN er primært et problem for laksefisk i opdræt i æg og yngel-stadiet. IHN forekommer  både i opdræt og naturligt i vilde fiskebestande i de fleste lande i EU.

I 2021 blev der konstateret IHN-virus på flere dambrug i Jylland og i flere lystfiskersøer i Jylland.

I forståelse mellem Fødevarestyrelsen, Dansk Akvakultur, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danske Lystfiskersøer blev det besluttet, at Danmark ikke længere havde national status som IHN-fri.

Der har således i 2022 kunnet forekomme IHN på nogle dambrug, i lystfiskersøer og hos ørreder og laks til udsætning i vandløb, uden at det ville ændre den danske nationale veterinære status for de fiskeopdrættere, der har fået kompartment godkendelse til eksport af levende æg og fisk.

Musholm har i april 2022 modtaget fisk fra egne dambrug, men har desuden også modtaget udsætningsfisk fra eksterne dambrug i Nordjylland. Den indkøbte ørred-smolt er opdrættet på RAS-anlæg uden vandindtag fra vandløb og har kun modtaget yngel fra dambrug med høj veterinær status. Før levering til havbrugene har fisken i en kort periode i foråret været passet på dambrug ved Simested Å, som traditionelt har haft god veterinær status. Efter udsætningen i april blev der konstateret IHN-virus i en besætning nedstrøms dambrugene, ligesom der er også blev konstateret IHN på andre dambrug, som havde modtaget fisk fra dambrugene ved Simested Å i begyndelsen af 2022. Det er usikkert, hvordan IHN er blevet tilført til Simested Å systemet. På dambrugene ved Simested opdrættes ørreder både til udsætning i lysfiskersøer, til eksport, til slagteri og af vildtfangede havørreder til opdræt af ørred yngel til udsætning for sportsfiskerforeninger i vandløbene som grundlag for det rekreative fiskeri.

Musholm vil fra 01.05 overtage forpagtningen af flere dambrug ved Simested Å, og vi vil derfor udarbejde plan for tømning og desinficering af de berørte dambrug, samt udarbejde en plan for den fremtidige produktion  ved Simested Å.

Musholm deltager i Dansk Akvakulturs IHN-overvågningsprogram. Dansk Akvakultur har udarbejdet en plan for, hvordan alle danske opdrætsanlæg kan blive fri for IHN i fremtiden. Planen vil blive tilpasset resultatet af screeningerne, som vil blive gennemført i løbet af foråret. Så snart resultatet af screeningen foreligger vil Musholm sammen med myndighederne og vores kollegaer i Dansk Akvakultur udarbejde en plan for håndtering af IHN på opdrætsanlæggene.